احمد فرهاد طالبی

درباره من

دکتر احمد فرهاد طالبی
image

استادیار گروه آموزشی میکروبیولوژی @ دانشکده بیوفناوری

مدیر گروههای زیست فناوری...

محقق گوگل

(1402/3/6)

استنادات

1720

h-index

17

i10-index

19

مؤلفین همکار

20

اسکوپوس

(1402/2/9)

استنادات

1177

مقالات

23

h-index

14

مؤلفین همکار

76

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1386

کارشناسی

فردوسی مشهد

1386-1388

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1388-1393

دکتری

فردوسی مشهد

تجارب

1399 تا کنون

عضو كميته جذب گروه بیوفناوری

دانشگاه سمنان

1398 تا کنون

مدیر گروه گرایشهای بیوفناوری

دانشگاه سمنان

1390-1393

همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

کرج

1386-1388

همکاری با موسسه واکسن و سرم سازی رازی

مشهد-کرج

مهارت ها

مطالعه متابولیتهای زیستی با کاربرد در مهار میکروبی و تنشهای اکسیداتیو

بیوانفورماتیک و کار با داده های زیستی

مطالعات محیط زیستی و زیست پالایی

انرژی و سوختهای زیستی

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Evaluation of three algal strains isolated from Miankaleh wetland for biodiesel production and quantitative study of three genes expression from Chaetomorpha antennina as response to surplus light and CO2 supply
توسعه آبزی پروری(2022)
مهرداد اسدیان, براتعلی فاخری, ^احمد فرهاد طالبی*, نفیسه مهدی نژاد, شاهرخ قرنجیک
ارزیابی سه گونه جلبکی جمعآوری شده از تالاب میانکاله برای تولید سوخت زیستی و مطالعه کمی سه ژن پاسخ دهنده به شدت نور و غلظت CO2در Chaetomorpha antennin
توسعه آبزی پروری(2021)
مهرداد اسدیان, براتعلی فاخری, ^احمد فرهاد طالبی*, نفیسه مهدی نژاد, شاهرخ قرنجیک
Study of Stress-Responsive Genes Effective on Lipid Profiling in Some Newly Isolated Cyanobacteria
Journal Of Phycological research(2021)
سارا کبیرنتاج, ^احمد فرهاد طالبی*, قربانعلی نعمت زاده, Prashant Singh
The External Cost of Electricity Generation: An Applicable Approach for Environmental Decision-Making on Electricity Exportation Strategy
European Journal of Sustainable Development Research(2021)
سعید قدوسی, ^احمد فرهاد طالبی*
Environmental life cycle assessment of different biorefinery platforms valorizing olive wastes to biofuel, phosphate salts, natural antioxidant, and an oxygenated fuel additive (triacetin)
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2021)
Zahra Khounani, Homa Hosseinzadeh, Konstantinos Moustakas, ^احمد فرهاد طالبی, Sayed Amir Hossein Goli, Mohammad Ali Rajaeifar, Benyamin Khoshnevisan, Gholamreza Salehi Jouzani, Wanxi Peng, Ki-Hyun Kim*, Mortaza Aghbashlo, Meisam Tabatabaei, Su Shiung Lam
Soluble overexpression, high-level production and purification of receptor binding domain of human VEGF8-109 in E. coli
PROCESS BIOCHEMISTRY(2020)
9412922002, Zeinab Takalloo, Zahra S. Rezaei, Valiollah Babaeipour, ^احمد فرهاد طالبی, Reza H. Sajedi*
Description of novel species of Aliinostoc, Desikacharya and Desmonostoc using a polyphasic approach
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY(2020)
Sara Kabirnataj, Ghorban A. Nematzadeh, ^احمد فرهاد طالبی, Aniket Saraf, Archana Suradkar, Meisam Tabatabaei, Prashant Singh*
ارزیابی زیستی پراکنش جلبک های سنگ زی؛ رویکردی کاربردی در پایش کیفیت آب رودخانه ها (مطالعات موردی در رودخانه های بوژان و خرو)
مجله تحقیقات آب و خاک ایران(2020)
^احمد فرهاد طالبی*, حانیه علیپور
Unlocking the potential of walnut husk extract in the production of waste cooking oil-based biodiesel
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS(2020)
Zahra Khounani, Homa Hosseinzadeh-Bandbafha, Abdul-Sattar Nizami, Alawi Sulaiman, Sayed Amir Hossein Goli, Elham Tavassoli-Kafrani, Akram Ghaffari, Mohammad Ali Rajaeifar, Ki-Hyun Kim*, ^احمد فرهاد طالبی, Mortaza Aghbashlo, Meisam Tabatabaei
Data on environmental analysis of natural antioxidant production from walnut husk by a solar photovoltaic-driven system as a replacement for potentially carcinogenic synthetic antioxidants
data in brief(2020)
Z Khounani, H Hosseinzadeh-Bandbafha, A Nizami, A Sulaiman, S Goli, ٍE Tavassoli-Kafrani, A Ghaffari, M Rajaeifar, Kim*, ^احمد فرهاد طالبی, M Aghbashlo, M Tabatabaei
Evaluation of three algal strains isolated for bioremediation of environmental pollutants
Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences(2019)
مهرداد اسدیان, براتعلی فاخری, ^احمد فرهاد طالبی*, نفیسه مهدینژاد, شاهرخ قرنجیک
شناسایی برخی از سیانوباکتری های هتروسیست دار مزارع برنج استان مازندران با تاکید بر رویکرد چند ژنی
دنیای میکروب ها(2019)
سارا کبیرنتاج, قربانعلی نعمت زاده, ^احمد فرهاد طالبی*, میثم طباطبایی, Prashant Sing
Enhanced growth and lipid production in oleaginous fungus, Sarocladium kiliense ADH17: Study on fatty acid profiling and prediction of biodiesel properties
RENEWABLE ENERGY(2019)
هدی نوری, حمید مقیمی*, مهزاد نیک بخت, مرجان استوار, شیماسادات فرازنده مهر, فاطمه قناعتیان, ^احمد فرهاد طالبی
20 سال با لیپیدومیکس؛ مروری بر جنبه های کاربردی و ابزاری
زیست شناسی ایران(2019)
^احمد فرهاد طالبی*, 9411922006
Algal Communities: An Answer to Global Climate Change
CLEAN-SOIL AIR WATER(2018)
مهرداد اسدیان, براتعلی فاخری, نفیسه مهدی نژاد, شاهرخ قرنجیک, John Beardal, ^احمد فرهاد طالبی*
Pistachio (Pistachia vera) wastes valorization: enhancement of biodiesel oxidation stability using hull extracts of different varieties.
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2018)
Mitra Ahanchi, Meisam Tabatabaei*, Mortaza Aghbashlo, Keramatollah Rezaei, ^احمد فرهاد طالبی, Akram Ghaffari, Benyamin Khoshnevisan, Zahra Khounani
Seed oils of Sisymbrium irio and Sisymbrium sophia as a potential non-edible feedstock for biodiesel production
BIOFUELS-UK(2018)
شافی, احمدی, ^احمد فرهاد طالبی, حسینی*, آغاباشلو, طباطبایی
مهندسی تولید چربی در ریزسازواره های روغنی
دنیای میکروب ها(2018)
فاطمه قناعتیان, ^احمد فرهاد طالبی*
Neowestiellopsis gen. nov, a new genus of true branched cyanobacteria with the description of Neowestiellopsis persica sp. nov. and Neowestiellopsis bilateralis sp. nov., isolated from Iran
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION(2018)
سارا کبیرنتاج, قربانعلی نعمت زاده, ^احمد فرهاد طالبی, میثم طباطبایی, Prashant Singh*
Enhanced oil recovery and lignocellulosic quality from oil palm biomass using combined pretreatment with compressed water and steam
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION(2017)
Noor Seribainun Hidayah Md Yunos, Chang Jie Chu, Azhari Samsu Baharuddin*, Mohd Noriznan Mokhtar, Alawi Sulaiman, Mohammad Ali Rajaeifar, Yaser Nabavi Larimi, ^احمد فرهاد طالبی, Afandi P. Mohammed, مرتضی اغباشلو, میثم طباطبایی
Potential use of algae for heavy metal bioremediation, a critical review
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(2016)
Amin Keyvan Zeraatkar, Hossein Ahmadzadeh*, ^احمد فرهاد طالبی, Navid R. Moheimani, Mark P. McHenry
High-efficient transgenic hairy roots induction in chicory: re-dawn of a traditional herb
Acta Agriculturae Slovenica(2016)
سارا کبیرنتاج, قربانعلی نعمت زاده, جعفر ذولعلی, ^احمد فرهاد طالبی*
Preparation, Characterization, and Antibacterial Effects of Ferula gummosa Essential Oil–Chitosan (CS-FEO) Nanocomposite
Nanochemistry Research (NCR)(2022)
9911922011, ^احمد فرهاد طالبی*, ^ساناز علمداری
Antimicrobial activity of Ferula gummosa and Artemisia sieber essential oils in gaseous phase
Science Academique(2022)
9611922002, ^احمد فرهاد طالبی*, محمدرضا مرشدلو
DIAGNOSIS OF DEPRESSION BASED ON TWITTER COMMENTS USING TWO RECURRENT NEURAL NETWORK ARCHITECTURES
CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE(2022-10-09)
9911924003, ^احمد فرهاد طالبی, ^امین جانقربانی پوده*
CLASSIFICATION OF COVID-19 VARIANTS USING CHAOS GAME REPRESENTATION AND RECURRENCE QUANTIFICATION ANALYSIS
CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE(2022-10-09)
9912928006*, ^امین جانقربانی پوده, ^احمد فرهاد طالبی
جداسازی، خالص سازی و بررسی توان همزیستی جدایه‌های سیانوباکتری‌ راسته Nostocales
سومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران(2022-03-08)
9912922004, ^احمد فرهاد طالبی*, حمید معدنچی, سارا کبیرنتاج
پیش بینی میل اتصال آپتامر به ویروس آنفولانزا با استفاده از شبکه عصبی
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811928007, ^امین جانقربانی پوده*, ^احمد فرهاد طالبی
BIOREMEDIATION OF LABORATORY WASTEWATER POLLUTANTS USING SAROCLADIUM SP
ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT(2021-12-24)
^احمد فرهاد طالبی*, مهدیه خانی, سارا کبیرنتاج
Prediction of Aptamer Binding Affinity to Influenza Viruses Using Radial Basis Function Neural Network
ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT(2021-12-24)
9811928007*, ^امین جانقربانی پوده, ^احمد فرهاد طالبی
FUNGAL BIOREMEDIATION OF HEAVY METAL CONTAMINATED MEDIA
ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT(2021-12-24)
^احمد فرهاد طالبی*, حانیه علیپور, سارا کبیرنتاج
کاربرد اینترنت اشیاء (IOT) در کاهش مصرف انرژی ساختمان هوشمند
اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند(2021-12-16)
^احمد فرهاد طالبی*, 9911442005
SYNTHESIZE OF FERULA GUMMOSA ESSENTIAL OIL–CHITOSAN NANOCMPOSITE FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS(2021-12-15)
9911922011, ^احمد فرهاد طالبی*, ^ساناز علمداری
Nanocarriers and sustained herbal antibiotics
سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(2019-09-01)
9611922002*, ^احمد فرهاد طالبی, محمدرضا مرشدلو
Bioremediation and recovery of heavy metals using microbial approaches
سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(2019-09-01)
حانیه علی پور*, ^احمد فرهاد طالبی, حمید مقیمی
معرفی جنس جدید Neowestiellpsis از راسته سیانوباکتری و توصیف دو گونه جدید Neowestiellopsis persica و Neowestiellopsis bilateralis جداسازی شده از مزارع حاشیه دریای خزر ایران
بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران(2018-08-22)
سارا کبیرنتاج, قربانعلی نعمت زاده, ^احمد فرهاد طالبی*, میثم طباطبایی, Prashant Singh
The effect of soluble form of VEGF 8-109 on vein endothelial cells
بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران(2018-08-22)
9412922002, زهرا رضایی, ولی ا.. بابایی پور, ^احمد فرهاد طالبی, رضا حسن ساجدی*
ارزیابی زیستی کیفیت آب رودخانه های شهرستان نیشابور به کمک جلبکهای سبز
بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران(2018-08-22)
^احمد فرهاد طالبی*
Soluble expression and optimization of VEGF in SHuffle strain
سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی(2018-04-25)
شکوفه رضایی, ^احمد فرهاد طالبی, والی الله بابائیپور, رضا سجادی*
استفاده از الگوی پراکنش جلبکهای سنگزی، به منظور ارزیابی زیستی و پایش کیفیت آب رودخانه
همایش ملی زیست فناوری دریا(2018-02-18)
^احمد فرهاد طالبی*
پالایش زیستی آلاینده های محیطی با استفاده از برخی ماکروجلبک های تالاب میانکاله
همایش ملی زیست فناوری دریا(2018-02-18)
^احمد فرهاد طالبی*, مهرداد اسدیان
دستورزی پروفایل اسیدهای چرب مخمر به کمک استرولهای گیاهی
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(2017-08-29)
^احمد فرهاد طالبی*, 9411922006, حمید مقیمی, ^فرشید پروینی
بررسی جنبه های ایمنی زیستی و اخلاقی فناوری ویرایش ژنی CRISPR–Cas
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(2017-08-29)
^احمد فرهاد طالبی*, 9511922005, 9511922006
رایحه درمانی به کمک روغنهای فرار گیاهان دارویی
همایش ملی گیاهان دارویی - دانشگاه صنعتی شاهرود(2017-03-08)
^احمد فرهاد طالبی*, 9212321002
حذف فلزات سنگین نیکل و روی با استفاده از کشت ریزجلبک‌ Dunaliella sp
دومین کنفرانس علوم مهندسی و فناوریهای محیط زیست(2016-05-25)
^احمد فرهاد طالبی*
معرفی نرم افزار Air Quality Assessment ابزاری ساده و کاربردی برای تشخیص وضعیت سلامت هوا
دومین کنفرانس علوم مهندسی و فناوریهای محیط زیست(2016-05-25)
^احمد فرهاد طالبی*
ابداع استفاده از نرم افزار BiodieselAnalyzerدر استانداردسازی تولید گازوئیل زیستی به منظور کاهش آلایندگی وسایل نقلیه
کنفرانس ملی حقاظت از محیط زیست(2016-04-20)
^احمد فرهاد طالبی, مهرداد اسدیان
پالایش زیستی آلاینده های اتمسفری و هیدروسفری توسط جلبکها
کنفرانس ملی حقاظت از محیط زیست(2016-04-20)
^احمد فرهاد طالبی, مهرداد اسدیان, ب فاخری
Biofuel Research Team Introduction
The 2rd Middle East Molecular Biology Congress and Exhibition(MEMBS)(2015-09-17)
^احمد فرهاد طالبی
Algal-based treatment for integrated biomass production and wastewater treatment petroleum produced water
The 2rd Middle East Molecular Biology Congress and Exhibition(MEMBS)(2015-09-17)
^احمد فرهاد طالبی
EXTERNAL COST AND TAXES IN ELECTRICITY EXPORTATION STRATEGY; A DECISION ANALYSIS FRAMEWORK
International Congress of Finance and Tax(2023-03-10)
^احمد فرهاد طالبی*
راه حل پایدار برای حفاظت از محیط زیست: تولید سوخت مصنوعی به کمک انرژی های تجدیدپذیر
هشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک(2023-05-02)
^احمد فرهاد طالبی
کاربرد سیستم های بیوالکتروشیمیایی در نمک زدایی از آبهای لب شور
هشتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک(2023-05-02)
^احمد فرهاد طالبی
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي و ژنتيكي ليپيدوم مخمر بومي ساروكلاديوم در پاسخ به استرول گياهي
قناعتيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيان فرم محلول دمين متصل شونده به رسپتور VEGF در ميزبان E.coli
رضائي قادي شكوفه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيان فرم محلول دمين متصل شونده به رسپتور VEGF در ميزبان E.coli
رضائي قادي شكوفه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعاليت ضد‌ميكروبي اسانس‌ گياهان باريجه (Ferula gummosa) و درمنه (Artemisia sciberi)
سعيديه مرضيه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصفيه زيستي آلاينده هاي پساب آزمايشگاهي و بيمارستاني به كمك قارچ Sarocladium
خاني باقرزاده مهديه(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف زيستي فلز آهن و كروم با استفاده از مخمر Sarocladiumsp
علي پور حانيه(تاریخ دفاع: 1399/05/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي زيست محيطي كارخانه تغليظ و فرآوري (كنستانتره سازي)سنگ آهن شركت صنعتي و معدني اپال پاسيان سنگان
نام آور وحيد(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت يك DNA زيست حسگر لومينسانسي با استفاده از نانولوله هاي كربني اصلاح شده با نانوذرات طلا_ال سيستئين_كبالت پورفيرين به منظور شناسايي ويروس انساني لنفوتروپيك سلول T نوع يك
خاكزادعرياني سيما(تاریخ دفاع: 1401/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مطالعات بيوانفورماتيك براي شناسايي اهداف بالقوه پروتئيني در پاتوژن Agrobacterium fabrum به منظور كنترل بيماري گال طوقه در گياه Vitis vinifera
خالصي ياسمن(تاریخ دفاع: 1401/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود توليد بيوليپيد توسط مخمر Yarrowia lipolytica با استفاده از پساب صابون خام به منظور توليد سوخت زيستي
عسكري سحر(تاریخ دفاع: 1401/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود توليد بيوليپيد توسط مخمر Yarrowia lipolytica با استفاده از پساب صابون خام به منظور توليد سوخت زيستي
عسكري سحر(تاریخ دفاع: 1401/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز محيط زيستي نيروگاه حرارتي نكا براساس دو سوخت متفاوت گاز طبيعي و مازوت
قرباني حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت اسانس گياه باريجه – كيتوسان: خواص ساختاري و فعاليت ضدميكروبي
والي نژاد نگين(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Smart Village Technology
Smart Village Technology
Advances in Feedstock Conversion Technologies for Alternative Fuels and Bioproducts
Advances in Feedstock Conversion Technologies for Alternative Fuels and Bioproducts
Energy from Microalgae ; chapter 14; Recent Patents on Biofuels from Microalgae
Energy from Microalgae ; chapter 14; Recent Patents on Biofuels from Microalgae
پایش کیفیت آب رودخانه با استفاده از ارزیابی زیستی پراکنش جلبکهای سنگ زی(مجری اول)
(2019-09-23)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی چند عصاره گیاهی و سنجش اثر پایداری اکسایشی مرتبط در روغن گیاهی(مجری اول)
(2017-05-08)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بیوانفورماتیک   (495 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری , گرایش : میکروبی
آلودگیهای محیط زیست   (512 بار دانلود)
رشته : مهندسی سیستمهای انرژی , گرایش : محیط زیست
روش پژوهش   (562 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری , گرایش : میکروبی
اثرات زیست محیطی انرژی   (509 بار دانلود)
رشته : مهندسی سیستمهای انرژی , گرایش : محیط زیست
زیست فناوری محیط زیست   (499 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی
زیست فناوری سوخت و معدن   (546 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی , گرایش : میکروبی
بیوتکنولوژی   (545 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : مولکولی
گیاهان دارویی   (564 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی , گرایش : مولکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، میدان سعدی، ابتدای بلوار مولوی،ساختمان پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان
aftalebi@semnan.ac.ir
023.31535414

فرم تماس